Aktualitātes

Projekts PULSE

Erasmus + projekta „Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos” (PULSE) ietvaros, Vidzemes plānošanas reģions aktualizēs cilvēkresursu attīstības iespējas uzņēmumos.


Vidzemes plānošanas reģions uzsāk īstenot ERASMUS+ projektu un turpmāko divu gadu laikā izstrādās metodiku pieaugušo izglītības iespēju izmantošanai cilvēkresursu attīstībā uzņēmumos, kā arī izmēģinās šo modeli vismaz piecos dažādu jomu Vidzemes mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU).

MVU īpatsvars sastāda teju 99% visu Eiropas uzņēmumu. Zināšanu un kvalificētu cilvēkresursu trūkums, kas nepieciešams ekonomikas attīstībai, it īpaši viedās specializācijas jomās, ir izaicinājums, ar ko saskaras lielākā daļa ES dalībvalstu. Lai pievērstu uzmanību cilvēkresursu attīstības iespējām uzņēmumos Vidzemē un valstī kopumā, kā arī izprastu, kā visproduktīvāk veikt valsts budžeta un ES struktūrfondu ieguldījumus cilvēkresursu attīstībai MVU, Vidzemes plānošanas reģions ierosināja un arī izstrādāja projektu, piesaistot partnerus no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Spānijas un Vācijas.

Katrā no partnervalstīm projekta rezultātu sasniegšanai aktivitātēs plānots iesaistīt uzņēmumus, kas pārstāv kādu no viedās specializācijas jomām. Vidzemes plānošanas reģions šobrīd dalībai projektā atlasa MVU no pārtikas, kokrūpniecības, metālapstrādes, informāciju tehnoloģiju un citām viedās specializācijas jomām. Tiek analizēti uzņēmumi, kas ikdienas darbā ievieš un strādā ar jaunām produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas veidiem, rod risinājumus tradicionālu materiālu izmantošanai jaunos veidos, tādā veidā veicinot zināšanās balstītas ekonomikas attīstību.

Rezultātā līdz nākamā gada sākumam tiks izvēlēti pieci uzņēmumi, uz kā bāzes tiks izstrādāta metodika, kas vēlāk būs lietderīga arī citiem MVU sektorā, risinot ar savu darbinieku kompetences stiprināšanu un zināšanu veicināšanu saistītus jautājumus.

pirmā kopīgā sanāksme, kur Vidzemes plānošanas reģions uzņēma starptautisko partnerību Cēsīs un apsprieda turpmākos soļus aktivitāšu īstenošanā.

Plānotās aktivitātes tiks īstenotas ERASMUS+ projekta „Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos” (PULSE) ietvaros.

Papildu informācija: Lelde Ābele, projekta PULSE vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: lelde.abele@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste
Atpakaļ