Aktualitātes

Pieaugušo izglītības nākotnes attīstības tendences

Ir pagājuši jau divi gadi, kopš pieaugušo mācības notiek pandēmijas noteikto ierobežojumu ēnā. Šajā laikā pieaugušo izglītības centri ir pielāgojušies mainīgajiem ārējās vides apstākļiem, piedāvājot pieaugušo izglītības programmas attālināti, tādējādi nodrošinot pieaugušo izglītības sektora digitalizāciju.

Tajā pašā laikā notiek diskusijas par to, ka dzīvosim un mācīsimies pēc pandēmijas noteikto ierobežojumu beigām. 2022.gada februārī tika veikta pieaugušo izglītības ekspertu aptauja par to, kādi varētu būt pieaugušo izglītības attīstības scenāriji nākotnē.

Visi intervētie eksperti atzina, ka attālinātai pieaugušo izglītības formai ir savas priekšrocības, it īpaši tās, kuras ir saistītas ar mācību pieejamības veicināšanu. Piemēram, ja mācības tiek organizētas attālināti, tajās var piedalīties plašs mācīties gribētāju loks, neatkarīgi no savas dzīvesvietas.

Tomēr, svarīgākais aspekts būtu kvalitātes nodrošināšana, proti, pedagogiem būtu jāspēj izmantot dažādas pedagoģiskās metodes un rīki, lai nodrošinātu visu izglītojamo iesaisti. Ir jāsaprot, ka nevar mācību saturu bez izmaiņām pārnest uz attālināto vidi un sasniegt iecerētos mācību rezultātus. Tāpat ekspertu pieredze rāda, ka attālinātā vidē izglītojamajiem ir grūtāk koncentrēties un veltīt pilnu uzmanību mācību saturam. Līdz ar to arī pašiem pedagogiem ir nepieciešams paaugstināt savas kompetences, lai varētu pielāgot mācību saturu attālinātai videi, izmantotu optimālas pedagoģiskās metodes, spētu komunicēt un iesaistīt izglītojamos.

Runājot par nākotnes perspektīvām, eksperti atzina, ka pieaugušo mācībās ir svarīgs klātienes aspekts, it īpaši veicot praktiskos darbus. Ir iespējams daļu mācību satura pārnest uz attālināto formu, piemēram, organizējot tiešsaistes nodarbības par teorētiskajiem aspektiem vai uzdodot patstāvīgo darbu. Tomēr klātienes forma būtu jāatstāj, lai nodrošinātu, ka tiek apgūtas praktiskas prasmes, attīstītos sociālās prasmes, kā arī tiktu iesaistīti visi izglītojami neatkarīgi no to digitālām un sociālām prasmēm.

Ņemot vērā iepriekš minēto, valstiskā līmenī būtu nepieciešams definēt pieaugušo izglītības prioritātes, kā arī atbalsta instrumenti, kā, piemēram, valsts pasūtījums, pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla pašvaldībās kapacitātes stiprināšana, pieaugušo pedagogu tālākizglītība.

 

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”. Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/

Atpakaļ